LEARN KULITAN APP

Máyap a óras! Kaluat a panaun ibat king pékataulîng paskil kéning dangkâ támu. Bustan yung ipatalastas ku ya kékayu iting báyung app a makásaup karing bísâng manigáral Kulitan, ing matuang súlat Kapampángan.

IMG_20200516_172312

 

Píkatsá neng Keith Liam Manalótó iting “LEARN KULITAN”, métung a app a mángitangkâng makabáyung daklat para karing kayanakan at sikákatáûng Kapampángan at é Kapampángan bán panigarálan anting pamuklat ing Kulitan. Iting app búnga né ning sípágan na’t pakamal king kabiasnang Kapampángan at king amánu táng sísûan. I Manalótó táû ya Kuliat (Ángeles City) at méyárî yang BS Computer Science king Universidad ning Pilipínas – Los Baños, at iting app yang méguing tésis na king kayang kúrsu. Úli na níti, tinggap nó ring galal a Best Research Paper Award at míbílang ya king Honor Roll ning kayang batch.

Iting mésábing app maliári yu yang á-download king Google Play (bit.ly/LearnKulitanAndroid) pára karing Android users at king AppStore (bit.ly/LearnKulitanApple) pára karing iOS Apple users.

FB_IMG_1589621613624

Katakatang kapugáyan at máyap a óras, Keith, kaníting matagumpéng pangimut at dáké mu king lálú na pang ikagambul at ikasaplálâ ning Kapampángan! Luid!

 

– ing Anak ning Aláya

ing suging pandi

Métung caréng sinúlat nang Satcheil Macasias Amamangpang a makitalipanpan a “Anak ning Aláya”.

siwala nang sinukuan

cauatasan capampangan

pandi; diua; diua ning pandi@siwalangsinukuan pandi; diua; diua ning pandi@siwalangsinukuan

ing suging pandi
satcheil macasias amamangpang

Silbag no uari iniang pigarian na ya,
ding cule na’t diua king mairo banua:
ding cundiman, bulaun, aluntiang la,
pecacatauan ning yatung sasautan ta.

Ing banua nung micucunutcunut ya,
ing alti babaddia na keti sulip dugpa,
mangalutu ne uari pauli ning mua na;
ya cabud manlasac king sasalang caya.

Nung mipala ne man ing Ginung sugi,
Pipagalan ning dayat pamungan na iti,
Ding pale mitanam, gigintu na la ngeni;
Magi yang pagcabie ning dai at palipi.

Ding cakeuan, tanaman at ding pun pa,
micalat la king gabun, lililung kecata;
pigcalam dong icutud, magi yang bale ta,
Ilang tatacap king pali ning aldo banua.

Deting atlu cule , ila na ping pecadiua na,
Ning indu tang Capampangan, nio ing pandi na!”

___________

View original post

siwala nang sinukuan

o't e ne buring impu cu ing sampuradung capampangan

 

“Ai buti namu, sinagut ia! Ua, sabe ia canu caibat tului ta’ na Es-Em!”

Ai rugo! Caiabacabac! Casora nang Impung Siuala caniting daramdaman na! “Casias da balbitura rene!” ngana pa. Ai casora nang casora! Asneng casucal a lub carela! Maibug neng mibulang quing piluluclucan na. Balamu mamumurit ia quing daramdaman na, ditac namu balasbasan na nong cuaian dening maiarting mipapanagalug quing pamanialita rang Amanung Sisuan. Nanu-nanu na casing paniaptan da reng anac ngeni, aian! E ra n’ia naman sicasu pati ing amanun rang sisuan. “Ai, pabustan mu nala mu,” nganang Impung Sigua caia. “Ai! Patugut ca! Nanung pabustan? Buri meng mate ing Amanung Sisuan? Bugal mu, ‘ta pabustan co ren?! Ali! Matugut la!” nganang Impung Siuala caia a balamu maibug na neng paiacbungan ing Bunduc Pinatubu quing mua na. Culang namu, balibag na no quing Lacsima reting mipapanagalug a anac– quetang lugal malapit quing Mauli.

Agaganaca na pa iniang…

View original post 724 more words