PÁMANIÚLAT KULITAN 101: “Dalit 1:3”

"Dalit 1:3", © Jayvie S. Aboyme, 2013.

“Dalit 1:3”, © Jayvie S. Aboyme, 2013.

1:3

Iniâ alâ mika lúpa,
Bista’tman lúpa alâ ya,
Pekirakpan bang talus ta,
Kilub móng bíkan siklub ta.

Dalit I: “ING ALÁYA AT ING SIKLÚBAN” (t. 3), kinudtâ neng Mike “Siuálâ-ding-Méángûbié” Pangilinan at kinulit neng Jayvie Suási Abóyme ning balén ning Apálit, Kapampángan, a-17 ya ing Agósto, 2013.

1:3

A form therefore was formed,
Of that which has no form,
In order for man to see,
The Universe trapped within this coconut.

Dalit I: “ING ALÁYA AT ING SIKLÚBAN” (v. 3) [Aláya and the Universe], authored by Mike “Siuálâ-ding-Méángûbié” Pangilinan and written by Jayvie S. Aboyme of Apalit, Pampanga, 17th of August 2013.