PÁMANIULAT KULITAN 101: “BÁPÛNG MALIÁRI”

“Bápûng Maliári” © Aljon Medina, R.N. 2013.

“Bápûng Maliári” © Aljon Medina, R.N. 2013.

 “Bápûng Maliári,” sinúlat neng Aljon Medina, R.N., a túbu Lakanbalén ning Sampernándu, Kapampángan. 27 ya ing Enéro, banuâng 2013.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Bápûng Maliári,” written by Aljon Medina,  R.N., a native of San Fernando City, Pampanga. 27th of January, 2013.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s