PÁMANIULAT KULITAN 101: “BÁPÛNG MALIÁRI”

“Bápûng Maliári” © Aljon Medina, R.N. 2013.

“Bápûng Maliári” © Aljon Medina, R.N. 2013.

 “Bápûng Maliári,” sinúlat neng Aljon Medina, R.N., a túbu Lakanbalén ning Sampernándu, Kapampángan. 27 ya ing Enéro, banuâng 2013.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Bápûng Maliári,” written by Aljon Medina,  R.N., a native of San Fernando City, Pampanga. 27th of January, 2013.

 

PÁMANIULAT KULITAN 101: “SAMPÁGA”

Métung a labas a lélanga’ nang Yavre Canda Nupsa, 16 ya ing Enéro, 2013 a pápákit nung makanánu yang susúlat ing “sampága”.

(A video clip created by Yavre Canda Nupsa, 16th of January, 2013 that shows how the word“sampága” is written.)

PÁMANIULAT KULITAN 101: “LAKAN APΔ

Lakan Apî © Jayvie Suási Abóyme, 2012.

Lakan Apî © Jayvie Suási Abóyme, 2012.

“Lakan Apî,” lélanga’ nang Jayvie Suási Abóyme ning balen ning Apálit, Kapampángan. 19 ya ing Diciémbri, banuâng 2012.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Lakan Apî,” created by Jayvie Suási Abóyme of Apalit, Pampanga. 19th of December, 2012.

Pámaniulat Kulitan 101: “MANALASTAS”

"Dalít nang Ápûng Sínukûan 7:8" © Jayvie Suási Abóyme, 2012.

“Dalít nang Ápûng Sínukûan 7:8” © Jayvie Suási Abóyme, 2012.

“Iniâ atiu kng pálung na,
Ning Manalastas ibpâ ta,
Aske ning Aldo saslag na,
Yang sagísag a pútung na.”

 
“Dalit nang Ápûng Sínukuan”
neng Siuálâ ding Meángûbié

Sinúlat neng Jayvie Suási Abóyme (a makitalipanpan a “Talaturû”) ning balen ning Apálit agpâng king matuâng Kulitan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“For it is in his cokcscomb,
Of our father, Manalastas,
The Rays of Sun that shines,
Is his ardent crowning glory.”
 
“Dalit nang Ápûng Sínukuan” (The Song of Sínukuan)
by Siuálâ ding Meángûbié
Translated by Anak ning Aláya
 
Written by Jayvie Suási Abóyme (in his nom-de-guerre “Talaturû”, meaning “the teacher”) of Apalit in the old Kulitan. 

Pámaniulat Kulitan 101: “LAKAN DANUM”

"Lakan Danum" © Jayvie Suási Abóyme, 2012.

“Lakan Danum” © Jayvie Suási Abóyme, 2012.

“Lakan Danum”, lélanga’ nang Jayvie Suási Abóyme ning balen ning Apálit, Kapampángan. 19 ya ing Diciémbri, banuâng 2012.

 

Ing “lakan danum” (Ing. “god of water”) métung ya karéng laltóng apelyídu ngéni. Ing métung a maka-báyung pórma niti yá pin ing apelyídung “Lakindanum” o “Laquindanum”.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Lakan Danum”, created by Jayvie Suási Abóyme of Apalit, Pampanga. 19th of December, 2012.

“Lakan Danum” (Eng. “god of water”) is one of rare existing surnames in the archipelago nowadays. One form of it is the family name “Lakindanum” or “Laquindanum”.