Pámaniúlat Kulitan 101: “DING KULIT A MÁGKAS”

Kulit a Magkas © Michael R. M. Pangilinan, 2012

Máyap a ‘yoras pû kekó’ngan!

Ákû i Anak ning Aláya at ngéni isundû tá’ ne ing pámanigáral king pámaniulat Kulitan kambe ring tútukîng dáke ning Pámangulit: ding kulit a mágkas.

Ding kulit a mágkas íla ring katumbalas ding consonants o katinig king Filipino. Kalúpa ding siuálâ, ding kulit a mágkas íla ring building blocks ning pámanigáral king Kulitan. Déting kulit a mágkas íla pin ding

ga, ka, nga, ta, da, na, la, sa, ma, pa, at ba.

Déting kulit a mágkas é la anting alpabétu nuné alpasilabariu o abugida. Mángabaldúgan, bálang kulit (glyph ) atin yang tambing siuálâng /a/, at déti mípapalitan la kapamílatan ding pámaglage garlit king bábo o lálam ra, o kaya pámaniagdag kulit a siuálâ o kulit a mágkas síping ra. At iting siuálâ mamamaté ya ustung siníping ya kaibat na ing metung kulit a mágkas. Iti ya ing mákayalíuâ nang taglé ning Kulitan kumpara kareng alíuâ pang pámaniulat ning kapuluan. Úling ing Kulitan é ya gágámit virama o “vowel-killer” (kulit a úgis-kurus) a pékilala nang Fray Francisco López kanitang banuâng 1620 nung nókarin iti magagámit ya king Baybáyin.

Lauan ia ing tarátu king lálam:

Pámanganak ning Kulit a Mágkas “/sa/” © Michael R.M. Pangilinan, 2012

At kéni ké pa pupúsan ing pámanigáral Kulitan. Anggâ king tútukîng pámitalamitan!Mayap a ‘yóras! Dakal pûng salámat!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(English)

Good day to all of you!

I am Anak ning Aláya and now let us continue our study of Kulitan writing with the next part of Pámangulit: the kulit a mágkas.

Kulit a mágkas are the equivalent of consonants or katinig in Filipino. Like the siuálâs, kulit a mágkas are the building blocks of studying Kulitan writing. These kulit a mágkas are

ga, ka, nga, ta, da, na, la, sa, ma, pa and ba.

These kulit a mágkas are not alphabets but rather are alphasyllabaries or abugida. Meaning, each kulit (glyph) has its own inherent vowel sound /a/, and their sounds are altered by putting garlit (diacritical marks) above or below them, or by adding another kulit a siuálâ or kulit a mágkas after them. And this inherent vowel sound terminates whenever a consonantal character follows after it. This is a unique characteristic of Kulitan compared with other scripts in the archipelago. Because Kulitan does not use a virama or “vowel-killer’ (a cross-shaped glyph)  introduced by Fray Francisco López in the year 1620 and being used in writing Baybayin.

Refer to the picture below:

And here I end for this time our Kulitan writing study. Until next time we meet again. Good day! Thank you!

Pámaniúlat Kulitan 101: “DING SIUÁL”

Image

 

(Kulitan Specimen by Michael R. M. Pangilinan, 2012)

Máyap a ‘yóras pû kekóngan!

Áku pû i Anak ning Aláya at ngéning aldó úmpisân tá’ ya ing pámanigáral king Pámangulit o pámaniúlat king kékata’ng matuâng Kulitan. Magúmpisâ támu karing pékamumúnang dáke ning Pámangulit: ding siuálâ o vowels king amánung Ingglis.

Ding siuála íla pin ding katumbalas na ning vowels o patinig king Filipino. Déting siuálâ ílang pékamumúnang dílîng pánigaralan king pámaniúlat Kulitan. Détinang siuálâ íla pin ding

a, i, u, e at o.

Nung pákásanapan tamu, déting siuálâ é la makasalésè anti ning ákasanayan támung

a, e, i, o, at u.

Úlîng ding a, i, at u ílang basic vowels ning Kulitan, samantálâ ding e at o ménibat nó man king pámisanmétung-siuálâ ding ai (a pénibatan ning e) at au (a pénibatan ning o).  

At kéni ké pa pû pupúsan ing pámanigáral king Pámangulit. Anggâ king tútukîng pámitalamitan. Máyap a ‘yóras! Dakal pûng salámat kékayu!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(English)

Good day to all of you!

I am Anak ning Aláya and today we will start to study Pámangulit or writing in our old Kulitan. Let us begin with the first part of Kulitan writing: the siuálâ or “vowels”.

The siuálâs are the equivalent of vowels or patinig in Filipino. These siuálâs are the first glyphs to be encountered in studying Kulitan writing. These vowels are

a, i, u, e and o.

As you can see, these vowels are arranged in the order that we Filipinos are used to:

a, e, i, o and u.

It is because a, i and u are the basic vowels of Kulitan, while e and o came from the monophthongization of ai (where e came from) and au (where o came from).

And here I end the study of Pámangulit. Until next time! Good day! Thank you!

siwala nang sinukuan

o't e ne buring impu cu ing sampuradung capampangan

 

“Ai buti namu, sinagut ia! Ua, sabe ia canu caibat tului ta’ na Es-Em!”

Ai rugo! Caiabacabac! Casora nang Impung Siuala caniting daramdaman na! “Casias da balbitura rene!” ngana pa. Ai casora nang casora! Asneng casucal a lub carela! Maibug neng mibulang quing piluluclucan na. Balamu mamumurit ia quing daramdaman na, ditac namu balasbasan na nong cuaian dening maiarting mipapanagalug quing pamanialita rang Amanung Sisuan. Nanu-nanu na casing paniaptan da reng anac ngeni, aian! E ra n’ia naman sicasu pati ing amanun rang sisuan. “Ai, pabustan mu nala mu,” nganang Impung Sigua caia. “Ai! Patugut ca! Nanung pabustan? Buri meng mate ing Amanung Sisuan? Bugal mu, ‘ta pabustan co ren?! Ali! Matugut la!” nganang Impung Siuala caia a balamu maibug na neng paiacbungan ing Bunduc Pinatubu quing mua na. Culang namu, balibag na no quing Lacsima reting mipapanagalug a anac– quetang lugal malapit quing Mauli.

Agaganaca na pa iniang…

View original post 724 more words